Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme Ve Yayın Genel Müdürlüğü

galatasaray johnstone maçı ne zaman MADDE 33 - (1) Doktora programına kaydını yaptıran her öğrenci için, ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Üniversitede görevli öğretim üyeleri arasından bir danışman atanır. 3) Başarı notları, öğretim elemanı tarafından, notların istatistiksel dağılımı, öğrencilerin genel başarı durumu göz önünde bulundurularak harflerle ifade edilir. Kullanılacak sayfa sayısı dersin öğretim elemanı tarafından sınırlandırılabilir. 5) Yarıyıl içi notları ilgili öğretim elemanı tarafından en geç ilgili yarıyılın onuncu haftasının sonuna kadar öğrencilere duyurulur. 9) Mühürlü cevap kâğıdını ilgili öğretim elemanı veya gözetmenlere teslim ettikten sonra sınav salonundan çıkan öğrencilerin sınav bitmeden yeniden salona girmelerine izin verilmez. Bu sınavların sonuçlarının imzalı bir çıktısı ve sınav evrakları ilgili öğretim elemanı tarafından en geç bir hafta içinde Dekanlığa teslim edilir. 4) Sınav süresi dersin öğretim elemanı tarafından ders saatini geçmeyecek şekilde belirlenir. 8) Tek ders sınavına girme hakkı tanınmış öğrencilerin başarı notu, yarıyıl içi notu dikkate alınmaksızın tek ders sınavında aldığı nota göre belirlenir. Prof. Dr. E. Ertuğrul Karsak, Uygulama Birimleri’nin öğrencilerin pratik çalışmalarına yönelik motivasyonlarını artırmak adına iyi bir kazanım olduğunu ifade etti.

6) Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere, yarıyıl içi çalışmalarına bakılmaksızın NP notu verilir; bu not, not ortalamaları hesabında F notu işlemi görür. MADDE 19 - (1) Bir dersten başarı notu olarak F (0) alarak başarısız olan veya yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrencilere bütünleme sınav hakkı tanınır. MADDE 21 - (1) Öğrenciler, sınavların veya sınav yerine geçen çalışmaların sonuçlarının ilanından itibaren üç işgünü içinde bir dilekçe ile Dekanlığa başvurarak sonuçların maddi hata yönünden incelenmesini isteyebilirler. 8) Öğrenciler sınavların ilk 15 dakikası içinde sınav salonunu terk edemezler. 10) Yazılı sınav belgeleri, sınavın yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle saklanır. Ancak, bir davaya konu olan belgeler, yargılamanın sonuna kadar saklanır. Sabahları 09.00'da kalkıyorum ama öğlene kadar dinleniyorum. Ve gerçekten ama gerçekten çok çalışmak istiyorum, tekrar olmam gereken oyuncu haline gelmek, böylece kariyerimin sonunda olmam gereken oyuncu olmak istiyorum. 5) Derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen öğrencilere IA notu verilir; bu notu alan öğrenciler dersi tekrar ettiklerinde devam yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. 4) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) notlarından birisini alan öğrenci o dersi başarmış; (F) notu alan öğrenci başaramamış sayılır. İşbirliği kapsamında İDA, GSÜ İletişim Fakültesi eğitim-öğretim yılının bahar yarıyılında “COM 228 Staj” dersini alan öğrencilere yaz döneminde İDA üyesi şirketlerde staj yapma imkanı sağlayacak.

MADDE 25 - (1) Fakülte eğitim-öğretim programında yer alan en az 240 AKTS kredilik zorunlu ve seçimlik dersleri başaran öğrenci öğrenimini tamamlamış olur. Ayrıca İDA, eğitim-öğretim yılının güz yarıyılı dersleri arasından, her yarıyılda iki dersin içeriğinin planlanmasına katkı verecek ve konuk konuşmacı sağlayacak. İDA, bu çalışmalarının en yenisi olarak Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) İletişim Fakültesi ile sektöre, geleceğin profesyonellerine ve akademik çalışmalara katkı sağlayacak bir protokol imzaladı. İşbirliği, iletişim profesyonellerinin, akademisyenlerin ve öğrencilerin mesleğin değişen ihtiyaçları karşısında ortak hareket etmelerini sağlayacak. 6) Sınavlarda kopya çeken, kopya veren, bunlara teşebbüs eden öğrenciler ile sınav yerine geçen çalışmalarda intihal yapan veya bu fiilleri işledikleri sonradan anlaşılan öğrencilerin durumları bir tutanakla tespit edilir ve bu öğrencilere 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri uygulanır. MADDE 23 - (1) Öğrencilere verilecek olan geçici mezuniyet belgesi, diploma, diploma eki ve diğer belgelerin düzenlenmesinde Üniversite tarafından çıkarılan yönerge hükümleri uygulanır. Bu öğrencilere, mezuniyet için gerekli diğer koşulları sağladıkları takdirde, ilgili mevzuat hükümlerine göre, İletişim Fakültesi Lisans Diploması ve diploma eki verilir. MADDE 24 - (1) Fakültede öğrenim gören öğrencilere, ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olduktan sonra kayıtlarını sildirmeleri veya daha sonraki yarıyıllarda herhangi bir nedenle ilişiklerinin kesilmesi hallerinde ön lisans diploması ve diploma eki verilir.

Platforma üye olduktan sonra spor paketini seçerek temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçlarını aylık 34,90 TL ödeyerek izleyebiliyorsunuz. Ligde zirve yarışını sürdüren Galatasaray Avrupa mücadelesinde devam ediyor. SL Benfica karşılaşmasıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'ndeki 77. maçına çıkacak Galatasaray, bu karşılaşmalarda 29 galibiyet, 24 beraberlik, 23 mağlubiyet elde etti. Galatasaray’ın Real Madrid karşısında aldığı mağlubiyet maçın normal sonucu. Dekanlık, sonucu öğrenciye iletir. MADDE 27 - (1) Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve bilginin nasıl uygulanacağını göstermektir. MADDE 18 - (1) Ara sınavlar, yarıyıl sonu ve bütünleme sınavları, Üniversitenin akademik takviminde belirtilen tarihlerde, Fakülte Yönetim Kurulunca onaylanarak Üniversitenin internet sitesinde ilan edilen programa göre yapılır. MADDE 20 - (1) Bir dersin başarı notu; ara sınav notları ile varsa diğer yarıyıl içi çalışmalarındaki notlar ve yarıyıl sonu veya bütünleme sınavında alınan notların ağırlıklı ortalamasına göre hesaplanır. 2) Yıllık derslerin başarı notunun hesaplanmasında, güz ve bahar yarıyıllarının yarıyıl içi çalışma notları birlikte değerlendirilir. Bu protokol çerçevesinde alanımızın önemli konularını ele alacağımız bir organizasyon gerçekleştirmeyi ve sonuçlarını derleyeceğimiz bir yayın üretmeyi, meslek içi sertifikasyon programları oluşturmayı ve bir araştırma havuzu hazırlamayı hedefliyoruz.

Diğer Yazılar